Få bedre priser på lamper, når du handler online

Vi er glade for, når tingene er billige. Kan vi spare lidt, gør vi også gerne lidt ekstra umage for at opnå denne besparelse. Vi er blevet mere prisbevidste end nogen sinde før, og vi har fundet ud af, at webshopsne ofte er ret meget billigere end de fysiske butikker, og dette selvfølgelig med god grund. En webshop har jo ikke flotte fremvisningslokaler, demomodeller, ansatte og alt mulig andet, som skal af aflønne.

Hvad er fordelene ved at købe online?

Her vil vi komme med nogle eksempler på de fordele, der er, når man vælger at handle online, når man handler lamper.

Køb lamper online og spar penge

Det er med lamper, som det nærmest er med alle andre ting. Køber man det online, kan man spare en hel del penge. Det er nok ikke fordi det ligefrem er halv pris på alle lamperne, men der vil næsten altid være tale om en besparelse. Hvor der er penge sparet, er der penge tjent, og det er jo en sandhed, vi ikke kan komme udenom.

Køb lamper online og få større udvalg

Når man køber online, hos de store webshops, vil man ofte have et udvalg på mange tusinde produkter, hvilket også er scenariet, når man handler hos Lampegiganten. De har langt flere lamper, end man ville have i en normal butik, da det ville være de færreste butikker, der har plads til det. Når man har en webshop kan man “gemme” alle tingene væk på et fjernlager, som ingen kan se alligevel. Her ser folk kun hjemmesiden og dermed det digitale ansigt ud af til.

Kig på lamper når det passer dig

En anden fordel ved at købe lamper online er, at man kan kigge på det, når man har tid. Man er altså ikke nødt til at indordne sig under alle mulige åbningstider og destinationer. Man kan sidde hjemme i sin egen sofa klokken tre om natten og kigge på lamper, hvis det er, hvad man foretrækker.

Besøg Lampegiganten.dk her

Lyspære

Hvad er ulemperne så?

Der er selvfølgelig også nogle ulemper, når man vælger at handle online. Der er en selvfølgelig en masse gode ting, man får ud af det, men der er vel også altid en bagside af “medaljen”. Her vil vi komme med nogle af de ulemper der kan være, når man vælger at købe lamper online.

  • Man kan ikke se varen fysisk foran sig
  • Man kan have svært ved at fornemme, hvor meget lys lampen giver
  • Man har ikke en ekspedient, som man kan tale med (nogle webshops har dog telefon- eller chatsupport)